Általános szerződési feltételek

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS ADATOK, AZ ÁSZF CÉLJA

A Szolgáltató megnevezése:

ZENRON SERVICE LTD. Magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: ZENRON, vagy Szolgáltató)

Székhely: 1143, Budapest Stefánia út 101-103.

Cégjegyzékszám: 01 17 001120

Adószám: 26161868-2-42

Weboldal: https://www.zenron.hu

A Weboldal használatával, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

Az ÁSZF hatálya: jelen ÁSZF 2019. január 1-től határozatlan időre irányadó; visszavonásig, vagy az ÁSZF módosításáig.

Jelen ÁSZF rögzíti a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Ügyfél; Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő Szerződés feltételeit és meghatározza a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját. Jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és rendelkezések a Felek között létrejövő szerződés részévé válnak erre külön utalás nélkül is, kivéve abban az esetben és annyiban, amennyiben Felek jelen ÁSZF-ben irányadó feltételektől kifejezetten eltérő szerződéses feltételt állapítanak meg. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF tartalmát bármikor egyoldalúan-, előzetes felhívás vagy értesítés nélkül módosítsa Ügyfél jogainak tiszteletben tartása mellett. Ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyra nézve a módosított ÁSZF rendelkezései irányadók, a feltételek Weboldalon történő közzétételének-, és az Ügyfél részére megküldött – módosításról szól tájékoztatás – napjától.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Ajánlat: Szolgáltató által a Weboldalon bármilyen formában közzétett, vagy Ügyfél részére megküldött feltételrendszer, mely feltételrendszer Ügyfél általi elfogadásával Felek között Szerződés jön létre. Szolgáltató az ajánlathoz nincs kötve, azt bármikor – az Ügyfél megrendelését követően is – jogosult módosítani.

Szerződés: Szolgáltató és az Ügyfél között Szolgáltató által közzétett ajánlat szerint létrejövő-, Szolgáltató általi szolgáltatás-nyújtásra irányuló megállapodás. Szerződés írásban, vagy elektronikus úton jöhet létre. A Szerződés jelen ÁSZF rendelkezéseit és feltételeit – erre irányuló kifejezett eltérési szándék hiányában – tartalmazza.

Szolgáltató: Az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Ügyfél: Az a természetes-, vagy jogi személy aki a Szolgáltatóval annak ajánlata szerint Szerződést köt.

Szolgáltatás: Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás, melyet a Szolgáltató az Ügyfél részére Szerződés alapján nyújt jelen ÁSZF 3. pontja szerint.

A SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltató az Ügyfél megrendelése esetén részére üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadást (Szolgáltatás) nyújt a Weboldalon mindenkor közzétett aktuális ajánlata szerint. Szolgáltató a mindenkori ajánlatában rögzített szolgáltatásain felül-, a Szolgáltatás körébe tartozó más szolgáltatások nyújtását is vállalhatja, Felek erre irányuló Szerződése alapján.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TELJESÍTÉSE

Szolgáltató a szolgáltatást a Felek között létrejövő Szerződés alapján nyújtja. Jelen ÁSZF a létrejövő Szerződés részét képezi az ÁSZF 1. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A Szerződés azon a napon jön létre, melyen mindkét Fél által aláírásra kerül (Szolgáltató részéről az aláírás cégszerű formát igényel). Az elektronikus úton kötött Szerződés azon a napon jön létre, amelyen Felek a Szolgáltatás feltételeiben megállapodnak, így különösen a Szolgáltatás jellegében, díjában és teljesítési határidejében. Megállapodásnak tekinthető ha a Szolgáltató a Szolgáltatás feltételeit Ügyfél részére elektronikus úton megküldi, aki a feltételek elfogadását elektronikus válaszüzenetben visszaigazolja vagy ha Ügyfél a Szolgáltató által közzétett ajánlatot szóban, írásban, vagy elektronikus úton elfogadja.

A fentiektől eltérő módon Szerződés-, vagy a Felek között egyéb jogi kötelem kizárólag írásbeli formában jöhet létre és Felek hatályos jognyilatkozatot kizárólag írásban tehetnek. Az elektronikus úton megtett nyilatkozatok (így különösen az e-mail formájában küldött üzenetek) nem tekinthetők írásbeli formában megtett jognyilatkozatnak.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatást mindaddig nem megkezdeni, illetve a már megkezdett szolgáltatást felfüggeszteni, amíg a szolgáltatás díját Ügyfél nem-, vagy késedelmesen teljesíti.  A szolgáltatás díja akkor számít teljesítettnek, amikor a díj Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra kerül Szolgáltató bankszámlavezető bankja által.

A Felek között létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre, a Szerződés megkötésének (létrejöttének) napját tekintve fordulónapnak. A Szerződés bármelyik Fél által indokolás nélkül a fordulónapra felmondható, amennyiben a felmondás legalább két hónappal a fordulónap előtt a másik Fél számára megküldésre kerül. A Szerződés a fordulónapon szűnik meg. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél bármely a Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét – így különösen díjfizetési kötelezettségét – nem teljesíti, vagy azzal késedelembe esik. Ügyfél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató bármely a Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét-, az arra való felhívást követően sem teljesíti.

A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A Szolgáltatás díjazása minden esetben a Felek megállapodásán alapul. A Szolgáltatás díját Szolgáltató a Szerződés megkötését megelőzően ajánlati formában Weboldalán közzéteszi-, vagy küldi meg Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél a díj elfogadását visszaigazolja, úgy a díj elfogadottnak tekintendő és a Felek között létrejövő Szerződés részévé válik.

Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatóval létesítendő Szerződést úgy köti meg, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésére megfelelő pénzösszeg rendelkezésére áll.

A Szolgáltatás díja minden esetben a Szerződés megkötését követő 14 napon belül esedékes. Szolgáltató nem köteles szolgáltatás nyújtására mindaddig míg a szolgáltatás díja bankszámlaszámán jóváírásra-, vagy képviselője részére az Ügyfél által átadásra nem került.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás díját bármikor – Ügyfél értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa Ügyfél jogainak tiszteletben tartása mellett.

A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

Ügyfél az ajánlat szerinti Szolgáltatást elektronikus úton (Weboldalon keresztül, e-mail formájában) vagy telefonos, illetve személyes kapcsolatfelvétel útján is megrendelheti. A megrendelést követően Szolgáltató jogosult módosítani ajánlatán, annak érdekében, hogy az Ügyfél igényének minél inkább megfelelő szolgáltatást biztosítani tudja. Szolgáltató jogosult az Ügyfél igényeit visszautasítani és a Szerződés létrejötte előtt az ajánlatot bármikor indokolás nélkül visszavonni vagy módosítani.

Szolgáltató a Szolgáltatást mindenkor a tőle elvárható szakmai színvonalon nyújtja, tiszteletben tartva Ügyfél jogait, így különösen személyes adatai védelméhez fűződő jogait.

Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás néhány eleméhez szükséges adat, információ közlése, átadása esetenként személyes konzultációt, találkozót igényel; így Szolgáltató erre irányuló kérése esetén Ügyfél biztosítja személyes rendelkezésre állását. Ügyfél vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítése során valamennyi Szolgáltató által igényelt és a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentációt Szolgáltató részére határidőben átad.  Ügyfél köteles továbbá Szolgáltató részére minden tőle elvárható segítséget megadni a Szolgáltatás teljesítéséhez.

FELELŐSSÉG

A Weboldalt annak valamennyi látogatója saját felelősségre használja, Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben felmerülő valamennyi kár kapcsán a magyar jog szerint kizárható felelősségét kifejezetten kizárja. Szolgáltató törekszik hogy a Weboldalon található és közzétett információk, ajánlatok mindenkor megfeleljenek a valóságnak, azonban nem felel azokért a károkért, melyek a Weboldalon közzétett információk esetleges helytelenségéből, pontatlanságából, nem teljeskörű rendelkezésre állásából vagy a Weboldal elérhetetlenségéből fakadnak. Szolgáltató nem felel továbbá azokért a linkekért, ugrópontokért, melyeket esetlegesen harmadik személy helyezett el a Weboldalon.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nem minősül jogi-, pénzügyi-, vagy adótanácsadásnak, így a Szolgáltatást során Szolgáltató által tudomására hozott információk, illetve az azokból levonható következtetések felhasználása Ügyfél saját felelősségére történik.

Szolgáltató a Szolgáltatást az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok alapján nyújtja. Szolgáltató nem felel az olyan károkért, melyek az Ügyfél hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából fakadnak. Ügyfél felel minden általa a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott dokumentum, irat, fájl helyességéért és hiánytalanságáért, függetlenül attól, hogy milyen formában kerülnek Szolgáltató részére átadásra.

Szolgáltató nem felel olyan károkért, melyek Ügyfelet, vagy harmadik személyt a Weboldal vagy a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából fakadóan érik.

ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél köteles Szolgáltatót minden olyan körülményeiben történő változásról értesíteni, mely a Szolgáltatás igénybevételét érintheti, így különösen ha ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, ha büntetőjogi intézkedés alá vonják vagy egyébként vele szemben hatósági eljárás indul.

Ügyfél köteles a Szolgáltató jó hírnevét tiszteletben tartani és a tőle elvárható módon megóvni. Ez a kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül köti Ügyfelet. Amennyiben Ügyfél Szolgáltató jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és kárának megtérítését követelni.

HÍRLEVÉL

Ügyfél az ajánlatban foglaltak megrendelésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére termékeit és szolgáltatásait időszakosan bemutató hírlevelet küldjön és hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Szolgáltató ilyen célból kezelje. Ügyfél jogosult ezen hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonni a Szolgáltató által Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató szerint.

SZAVATOSSÁG

Ügyfél kijelenti és szavatol érte, hogy a nyilvántartásba vétele-, vagy lakóhelye szerinti ország, továbbá a Szolgáltatás nyújtása szerinti ország jogszabályi előírásainak mindenben megfelelő, jogszerűen működő-, illetve eljáró személy, vele szemben sem jelenleg, sem korábban büntetőjogi-, vagy más hatósági eljárás nincs és nem is volt folyamatban, ilyen eljárás jövőbeni megindulásáról nincs tudomása, illegális tevékenységet nem folytat, szerződéskötési képessége nem korlátozott.

TITOKTARTÁS

A Szerződés teljesítése során Ügyfél tudomására jutott valamennyi információ, tény, dokumentum, irat vagy adat üzleti titoknak minősül, azt Ügyfél nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy részére át nem adhatja Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez a kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is terheli Ügyfelet.

ADATVÉDELEM

A Szolgáltatás nyújtása kapcsán adatkezelőnek Szolgáltató minősül. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok integritását a lehető legszélesebb körben megóvja, ennek körében Szolgáltató mindenkor a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően szervezi és végzi tevékenységét.

A Szerződés kapcsán kezelt személyes adatok:

 • jogi személy esetén a képviselő neve (adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése)
 • jogi személy esetén szerződéses kapcsolattartó (adatkezelés jogalapja: jogos érdek)
 • természetes személy esetén szerződéses kapcsolattartó (adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése)
 • a Szerződésben Ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok (adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése vagy az érintett hozzájárulása)

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az Ügyfél jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulást bármikor visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató az ilyen jogalapon kezelt személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti és köteles a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat rendszereiből törölni, illetve az Ügyfél részére visszaszolgáltatni.

A személyes adatok Weboldallal összefüggésben történő kezelésére vonatkozó rendelkezéseket Szolgáltató Weboldalán közzétett Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, mely vonatkozó rendelkezései – így különösen az érintettek jogai-, illetve jogorvoslati lehetőségei – jelen ÁSZF vonatkozásában is irányadók.

VIS MAIOR

Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért, illetve annak elmaradásáért, valamint az ebből származó bármely kárért vagy költségért, abban az esetben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény következik be, mely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmény különösen, de nem kizárólagosan:

 • a háborús cselekmények;
 • a lázadás;
 • terrortámadás;
 • a természeti katasztrófa, elemi csapás;
 • a súlyos energiaellátási zavar;
 • a munkabeszüntetés;
 • a szükséghelyzet ideje vagy más hasonló rendkívüli helyzet;

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, ÉRTESÍTÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. Jelen ÁSZF-et a magyar jog szerint kell értelmezni és jogvita esetén Magyarország illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságai rendelkeznek a jogvita elbírálására joghatósággal.

Amennyiben jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak minősül, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit.

Ügyfél vállalja, hogy jelen ÁSZF-el, illetve a Szerződéssel kapcsolatos-, Szolgáltatóval szemben esetlegesen felmerülő vitás kérdéseit elsősorban tárgyalások útján, békés úton rendezi és a Szerződés teljesítése során mindenkor jóhiszeműen jár el.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-el kapcsolatos nyilatkozatokat, értesítéseket az alábbiak szerint kötelesek joghatályosan teljesíteni:

 • Szolgáltató részére Szolgáltató 1. pontban jelölt székhelyére tértivevényes postai küldeményként,
 • Ügyfél részére a megrendelés során megadott-, vagy szerződéskötés esetén a Szerződésben jelölt címre tértivevényes postai küldeményként.

Az átvétel igazolását tartalmazó tértivevény az értesítés kézbesítését igazolja.

Az értesítést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény „nem fogadta el”, „nem kereste”, „elköltözött”, illetve „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF tartalmát időről-időre frissíteni. Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető Szolgáltató 1. pontban jelölt székhelyén.

>